Zasady wyprowadzania psów w mieście
#1
Dzień dobry,
mam pytanie odnośnie obowiązujących w Cieszynie przepisów, dotyczących wyprowadzania i puszczania luzem piesków. W uchwale XVI/146/15 z dnia 30.12.2015 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn nie ma zapisu odnośnie konieczności prowadzenia w miejscach publicznych psów na smyczy oraz ewentualnie w kagańcu dla ras wskazanych w rozporządzeniu za agresywne i groźne. Czy istnieje na tą chwilę jakiś przepis prawa miejscowego regulujący tą kwestię? Czy kwestię tą reguluje jedynie Ustawa o ochronie zwierząt art. 10a ust. 3 "Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna."?
Pozdrawiam
Barbara Święty
#2
      Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie powinien zawierać uregulowania dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

      Jednak obowiązki właścicieli psów dotyczące bezpieczeństwa zostały już określone w dwóch niżej cytowanych ustawach. Treść  art. 10a ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) wprost reguluje zakazy jakie obowiązują właścicieli zwierząt, w tym w ust. 3 ww. artykułu wyraźnie wskazano, iż zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

      Ponadto art. 30 ust.1 pkt 13 ustawy o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) zakazuje puszczania w nich psów luzem.

      Wprowadzenie do regulaminu utrzymania czystości i porządku zapisu, który byłby de facto powtórzeniem obowiązującego powszechnie prawa (w tym wypadku w aktach rangi ustawowej), byłoby sprzeczne z obowiązującymi zasadami legislacyjnymi.
Z poważaniem
Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna