Błogosławieństwo
#1
Dobry wieczór Panie Burmistrzu.

Na początek błogosławię Pana jako z woli Bożej sprawującego władzę na obecnym stanowisku, na postawie Słowa Bożego zapisanego w Biblii:

"Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy."

(I Tym.2,1-4).
Ale… jest jeszcze jedna sprawa, którą jako warunek zawiera Pan Bóg w swoim Słowie…:

W 1 Księdze Mojżeszowej 12: 1-3 czytamy: I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.

Historia Narodu Żydowskiego zaczyna się w chwili, kiedy Bóg powołał Abrahama. Wraz z Abrahamem rozpoczyna się przede wszystkim historia Narodu Żydowskiego, ale również i historia nas chrześcijan.

Chcę zwrócić Pana uwagę, jako odpowiedzialnego, z racji pełnionego stanowiska, wobec obywateli, historii, ale przede wszystkim wobec Boga za wypełnienie zawartego w powyższym słowie polecenia.

Chodzi o zadośćuczynienie Żydom za krzywdy, których doznali w naszym kraju, w nie tak znowu odległej historii, zadośćuczynienie słowem, ale także i finansowe…

Panie Burmistrzu…
Na miejscu Synagogi w Cieszynie, władze ówczesne postanowiły zbudować boisko szkolne, jakkolwiek potrzebne, jednak miejsce przyzna Pan - nie trafione.

Proszę Pana na dobry początek, w imię odpowiedzialności wcześniej wspomnianej o odważną decyzję przywrócenia wspomnianego miejsca dawnym Żydowskim właścicielom, a Pan Bóg, jak to obiecał w swoim Słowie pobłogosławi miastu i jego mieszkańcom i wynagrodzi…. jak nie wiem, ale wiem, że poważne traktowanie Bożego Słowa zawsze przynosi korzyść, nie zawsze jednak obliczalną...

Pozostaję z wyrazami szacunku i przychylności i zapewniam o modlitwie wstawienniczej za Pana, miasto i Polskę.

Pozdrawiam
#2
Witam serdecznie.

W nawiązaniu do otrzymanej drogą mailową wiadomości, informuję:
      Modernizację istniejącego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie boiska sportowego rozpoczęto w październiku 2016 r. Prace prowadzone są pod nadzorem archeologicznym Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Podczas robót ziemnych wykonywanych na terenie modernizowanego boiska, odkryto fragmenty posadzki i fundamentów synagogi żydowskiej z XIX wieku.

      Dnia 15.11.2016 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wydał decyzję nr 1860/2016 nakazującą wstrzymanie prac związanych z modernizacją boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do czasu przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ratownicze badania archeologiczne zostały przeprowadzone przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

      Dnia 15.12.2016 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wydał decyzję nr 2442/2016 pozwalającą na kontynuację wstrzymanych prac. Na podstawie ustaleń z nadzorem archeologicznym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej obejmującą zabezpieczenie przed uszkodzeniem odkrytych reliktów synagogi. W dniu 20 lutego 2017 r. zaktualizowany projekt został zaakceptowany bez uwag przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej.

      Prace budowlane wznowiono 9 maja 2017 r. W pierwszej kolejności zabezpieczono przed uszkodzeniem odkrytą posadzkę i fragmenty ścian fundamentowych. Modernizacja boiska nie spowoduje uszkodzenia reliktów synagogi.
Z poważaniem
Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna